Algmene voorwaarden van MMS Magneetservice B.V.

Info en advies: 0252-41 28 42

I. Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. toepassingsgebied
Onze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, ook wanneer wij in afzonderlijke gevallen geen bezwaar hebben gemaakt tegen afwijkende contractuele voorwaarden van de klant, die wij hierbij uitdrukkelijk van de hand wijzen. Onze algemene voorwaarden worden geacht door de klant zonder voorbehoud te zijn aanvaard ten laatste bij de aanvaarding van onze goederen of andere diensten; zelfs in geval van voorafgaand bezwaar van de klant. Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige contractsluitingen, zelfs indien ze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Afwijkingen van de verkoopvoorwaarden kunnen slechts van kracht worden na onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor elk afzonderlijk contract.

2. prijsofferte
Alle aanbiedingen zijn alleen geldig in geschreven vorm. De opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud dat de ordergegevens van de klant waarop de offerte is gebaseerd, ongewijzigd blijven. Onze prijzen zijn nettoprijzen en zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde. De bedragen gelden af fabriek exclusief verpakking, tenzij anders overeengekomen. De verpakking kan niet worden teruggenomen. Voor bestellingen geldt een minimum bestelwaarde, die in de desbetreffende geldige prijslijst wordt vermeld. Wij behouden ons het recht voor een toeslag voor minimale hoeveelheden te berekenen indien de orderwaarde lager is dan dit.

3. aanvaarding van order, bestelling, plaatsing van order
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen uiterlijk wanneer:
in het geval van klantspecifieke productie, de bestelling door de contractant is bevestigd of, in het geval van standaardproductie, de producten zijn verzonden.

4. betalingsvoorwaarden
In het algemeen geschiedt de levering per factuur. Tenzij anders overeengekomen dient de factuur te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling per bankoverschrijving geschiedt, geschiedt deze betaling zonder verdere kosten voor de contractant. Binnenkomende facturen worden geboekt in de volgorde waarin zij opeisbaar zijn. Verrekening en/of inhouding van betalingen is alleen mogelijk indien tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld. In individuele gevallen behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de levering tegen aanbetaling, vooruitbetaling of onder rembours uit te voeren. Bovendien behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om voor regelmatige bestellingen een kredietlimiet vast te stellen. Wissels worden over het algemeen niet aanvaard door de contractant. De contractant behoudt zich het recht voor om in geval van betalingsachterstand of slechte kredietwaardigheid onmiddellijke vervaldagen vast te stellen.

5. Leveringsverplichting / leveringstermijn
Indien de klant een aanbetaling moet doen of het bewijs moet leveren dat de financiering is gewaarborgd, gaat de overeengekomen leveringstermijn pas in nadat de klant aan deze verplichting heeft voldaan. 
De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien ten minste de gereedheid voor verzending bij het verstrijken van de termijn is vastgesteld en medegedeeld. De leveringstermijn wordt dienovereenkomstig verlengd met eventuele wijzigingen die later door de klant worden verlangd. Voor de duur van het onderzoek van monsters, drukproeven enz. door de opdrachtnemer wordt de leveringstermijn in elk geval onderbroken, namelijk vanaf de dag van verzending aan de opdrachtgever tot de aankomst van zijn verklaring. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, indien deze is veroorzaakt door omstandigheden waarvoor de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is. Bedrijfsstoringen in het eigen of in het externe bedrijf, waarvan de productie en het vervoer afhankelijk zijn, veroorzaakt door oorlog, staking, uitsluiting, energietekort, uitval van de transportmiddelen alsmede door alle andere gevallen van overmacht, ontheffen van de inachtneming van de overeengekomen levertijd en prijzen. De eventuele overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht om de bestelling in te trekken of de opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

6. Vertraging bij de levering
In geval van vertraging in de levering door de opdrachtnemer kan de opdrachtgever slechts    
de rechten die hem krachtens de wet toekomen pas nadat hem een redelijke uitsteltermijn is toegekend. Hij kan in geen geval vergoeding van gederfde winst eisen.


7. Meer-minder/levering
Goederen die speciaal voor een klant worden vervaardigd, kunnen in hoeveelheid afwijken van de werkelijke orderhoeveelheid om redenen die verband houden met de productie of als gevolg van de aankoop van voorproducten. In dit verband zijn over- of onderleveringen tot 10% in de industrie gebruikelijk. De klant moet deze afwijking in hoeveelheid zonder bijzondere toestemming aanvaarden.

II Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat alle vorderingen volledig zijn voldaan. Indien de goederen worden verwerkt met andere goederen die niet aan de opdrachtnemer toebehoren, verwerft de opdrachtnemer mede-eigendom van het nieuwe product naar evenredigheid van de waarde van de door de opdrachtnemer geleverde goederen.

Het nieuwe product wordt geacht gereserveerde goederen te zijn in de zin van deze bepaling. De opdrachtgever mag de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust niet in pand geven of tot zekerheid overdragen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbeslagneming of elke andere aantasting van onze rechten door derden.
Goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen door de klant alleen onder eigendomsvoorbehoud worden doorverkocht. Het recht op wederverkoop vervalt volledig in geval van staking van de betalingen of herkenbare economische moeilijkheden van de klant. Het recht van de klant op bezit van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vervalt zodra hij met de betaling in gebreke blijft, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ten onrechte hanteert of bij enig ander gedrag in strijd met het contract. Op ons verzoek is de klant verplicht ons te allen tijde informatie te verschaffen over de verblijfplaats van de geleverde goederen.

III. Klachten en aansprakelijkheidsvoorwaarden

1. garantieclaims
Moeten worden ingediend binnen een week na ontvangst van de goederen. De verplichting van de klant om de geleverde goederen te onderzoeken bestaat ook indien referentiemonsters zijn toegezonden. Gebreken in een deel van de levering kunnen niet leiden tot een klacht over de gehele levering. Indien gebreken naar ons oordeel door herstel behoorlijk kunnen worden verholpen, geschiedt herstel te onzer keuze met volledige of evenredige overname van de gemaakte kosten. Schadeclaims van welke aard dan ook tegen leveranciers en onderleveranciers en ons als fabrikant zijn uitgesloten, in het bijzonder aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen, materiële schade of bedrijfsstoringen, ongeacht de rechtsgrond waarop zij zouden kunnen worden gebaseerd. Voor ons advies wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De klant is verplicht zijn eigen tests uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat het geleverde product ook geschikt is voor zijn doel. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in bij de levering van de goederen. Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen die te wijten zijn aan natuurlijke slijtage en onjuiste behandeling. Andere garantieclaims kunnen niet worden ingediend.

2 Copyright
De klant is er volledig verantwoordelijk voor dat de rechten van derden niet worden geschonden door het gebruik van de door hem verstrekte of volgens zijn specificaties vervaardigde monsters, illustraties, enz. Door de aannemer vervaardigde monsters, schetsen, ontwerpen en proefafdrukken blijven zijn eigendom. Zij mogen niet worden nagemaakt, gereproduceerd of ter beschikking van derden worden gesteld. De opdrachtnemer behoudt zich zijn rechten voor in geval van toekenning van een recht van industriële eigendom op individuele of meerdere kenmerken van een door hem vervaardigd monster of ontwerp. 


3. productiestalen, proefdrukken, enz.
worden door de opdrachtgever gecontroleerd en schriftelijk voor verwerking gereed verklaard aan de opdrachtnemer geretourneerd. De aannemer is niet aansprakelijk voor fouten die door de opdrachtgever over het hoofd zijn gezien. Indien niet om toezending van een bewijsmonster wordt verzocht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot fouten die aan grove nalatigheid te wijten zijn. Bij kleurenreproducties in alle drukprocédés worden geringe afwijkingen van het origineel niet als gegronde reden voor een gebreksmelding beschouwd. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen een persproef en de oplage.

 

4. Bedrijfstekst en bedrijfsidentificatie
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zijn bedrijfstekst, logo of bedrijfsidentificatie op de gebruikelijke wijze of zoals voorgeschreven op de door hem geleverde goederen aan te brengen.


5. Productverbeteringen
Wij behouden ons het recht voor producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen indien dit op grond van nieuwe bevindingen noodzakelijk blijkt en de algemene werking van het product hierdoor niet wordt beperkt.

IV. Algemene bepalingen

1. plaats van handeling is München 
De exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de contractuele relatie is München.


2. Mondelinge overeenkomsten
Subsidiaire overeenkomsten en wijzigingen moeten schriftelijk worden bevestigd om bindend te zijn.

 
3. scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden om juridische redenen ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ondoeltreffende bepalingen worden vervangen door doeltreffende bepalingen die het economische doel van de ondoeltreffende bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

mms 9014.5

«