Informatie over de disclaimer van MMS

Info en advies: 0252-41 28 42

Inhoud van de website

MMS Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH (hierna te noemen MMS) doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat het materiaal op haar website actueel, volledig en correct is. Toch kan het optreden van fouten niet volledig worden uitgesloten. 

MMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de op haar website aangeboden informatie en materiaal, tenzij de fout opzettelijk of door grove nalatigheid is gemaakt. Dit heeft betrekking op mogelijke schade van materiële of immateriële aard aan derden veroorzaakt door het gebruik van deze website.

 

Copyright

De lay-out van de homepage, de gebruikte grafieken en foto's, de collectie en de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. 

MMS behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en distributie via speciale processen (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken).

 

Externe referenties en links

In zijn arrest van 12 mei 1998 heeft de LG Hamburg geoordeeld dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Volgens de LG kan dit alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. 

De MMS heeft geen invloed op de inhoud of betrouwbaarheid van de websites van deze derden-informatieverstrekkers. Het volgende geldt voor al deze links: 

"De MMS heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van internetwebsites van derden. Daarom distantieert zij zich uitdrukkelijk van het materiaal van alle internetsites van derden, ook als de MMS-website naar deze externe sites verwijst". 

Deze verklaring geldt voor alle op onze website vermelde links en voor het materiaal van alle sites die via banners en links op de MMS-website worden bereikt.

 

Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. De MMS verklaart uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie niet aan derden zal worden doorgegeven.

 

Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet meer of niet meer volledig in overeenstemming zijn met de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van deze verklaring onverminderd van kracht.

«