Info en advies
Tel. 0252-41 28 42

Leveringsvoorwaarden

U bent hier: Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MMS-Magneetservice B.V.
Meer en Duin 48
2163 HC LISSE

I. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van MMS-Magneetservice B.V., hierna te noemen MMS. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden en zijn op aanvraag beschikbaar.

II. OFFERTES

 1. Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders en per fax, telefoon of e-mail opgegeven, zijn vrijblijvend.
 2. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 30 dagen na offertedatum.
 3. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 4. Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen, dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze cliënten in rekening brengen.

III. LEVERING

 1. Leveringen zijn niet franco, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Extra kosten voor spoedzendingen zijn voor rekening van de afnemer.
 2. Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact worden opgenomen met opdrachtgever. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de overeenkomst met dien verstande dat cliënt MMS per aangetekend schrijven in gebreke stelt. Rechterlijke tussenkomst is hiervoor niet vereist.

IV. PRIJZEN EN BETALING

 1. Prijzen zijn ex. BTW, af magazijn Lisse. Indien goederen opgeslagen worden t.b.v. cliënt geschiedt dit voor diens rekening en risico. Per offerte door ons opgegeven en door cliënt geaccepteerde prijzen zijn voor beide partijen bindend, onder voorbehoud van art. 2.b. en 2.d.
 2. Betaling is, volgens afspraak, à contant c.q. onder rembours of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.
 3. MMS kan de cliënt te allen tijde zekerheid vragen dan wel gedeeltelijke betaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten. Hierbij geldt een aanbetaling van 35% van het factuurbedrag bij verstrekking van de opdracht.
 4. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn.
 5. Indien MMS een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd.

V. EIGENDOM

 1. Geleverde goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van MMS. Cliënt mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat cliënt niet van de verplichting tot betaling van schadevergoeding en winstderving.

VI. RISICO

 1. Zaken zijn voor risico van MMS tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt, of door cliënt aangewezen derden zijn gebracht.

VII. WIJZIGINGEN

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook die door cliënt worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden cliënt extra berekend. Opgave bij voorkeur schriftelijk. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de cliënt.
 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door latere veranderingen van opdrachtgever zijn voor diens risico.

VIII. AUTEURSRECHT

 1. Door het geven van een opdracht verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij MMS in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de opdracht.
 2. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie enz. die door MMS aan cliënt worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij MMS. Vermenigvuldiging of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MMS.
 3. Productiemiddelen zoals stansmessen, zeefdrukvormen, negatieven, positieven, werktekeningen, films e.d. blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van MMS. MMS is niet verplicht deze te bewaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bewaren kan in rekening gebracht worden.

IX. AFWIJKINGEN

 1. Geringe kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring van bedrukte artikelen.
 2. Bij bedrukking van speciale materialen en halffabrikaten kan MMS geen verantwoordelijkheid nemen voor houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking. Ook is verantwoordelijkheid hiervoor steeds uitgesloten bij door cliënt aangeleverde materialen en halffabrikaten.
 3. Voor sommige goederen hebben wij het recht 10% meer of minder dan het bestelde te leveren. Dit geldt uitsluitend wanneer dit schriftelijk is bevestigd aan cliënt. Meer- of minderleveringen worden tegen eenheidsprijs berekend.

X. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. MMS is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
 2. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
 3. In geval van een onrechtmatige daad van MMS, zijn medewerkers of derden waarvoor MMS rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in géén geval meer bedragen dan EUR 1.000.000,-- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit schriftelijk bij ons heeft gemeld.
 4. Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan MMS wordt vergoed.
 5. MMS staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door cliënt of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
 6. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door MMS geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

XI. UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

 1. MMS is gemachtigd om een opdracht of een gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren. Hiervoor geldt ten opzichte van de cliënt dezelfde verantwoordelijkheid en garantie als voor goederen die door MMS zelf geproduceerd zijn.

XII. ANNULERING

 1. Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden terzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 35% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliënt deze hogere schade verschuldigd zijn.

XIII. OVERMACHT

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

XIV. ONTBINDING

 1. Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten inzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

XV. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Haarlem.
Productgroepen:
Rechtstreeks van de fabrikant
Gratis versturen*
* vanaf € 250,00 (NL + BE)
Snelle afwikkeling
Info en advies
Tel: 0252-412842